Hướng dẫn tạo tài khoản và nộp bài dự thi

1. Hướng dẫn tạo website wordpress.org online

Bước 1: Truy cập đường dẫn https://www.awardspace.com/ và chọn “Free Sign Up”

Bước 2: Điền tên, email, password và chọn “Register Now”

Bước 3: Chọn “Click here”

 

Bước 4:

There are numerous methods in which you can improve your homework documents. Some of the ways you will need to invest time in, some of them you can perform all on your own. The very first thing you should do is to pay attention once you get it done if you would like to dissertation help service find a grade for your homework. Before you start your job by studying the homework a couple of times, you can achieve this and you also need to make certain you mark each response with a question mark. Doing so will ensure that your mission isn’t given for a job which you have completed. It will also give you the chance to learn.

Chọn “WordPress”

Bước 5: Chọn “theme” và chọn “Next”

Bước 6: Chọn “Next”

Bước 7: Chọn tên website của nhóm

Bước 8: Điền tên website, email, username, password và chọn “Next”

Bước 9: Chọn “Install Now”

 

Bước 10 : Sau khi hoàn tất cài đặt, truy cập đường dẫn website và đường dẫn đến trang quản trị website để xây dựng website của nhóm.

 

 

2. Hướng dẫn nộp bài dự thi

Đội thi nộp bài theo mẫu đăng ký tại: https://mywebsitemyprofile.com/dang-ky-du-thi/

Bước 1: Đăng ký thông tin chung về đội thi gồm bảng thi, tên đội, ảnh đại diện, tên nhóm trưởng

Bước 2: Khai báo thông tin của các thành viên. Lưu ý số thành viên tối thiểu là 02, tối đa là 04 và có thể đến từ nhiều đơn vị trường học khác nhau.

Các đội thi có thể chọn thêm thành viên và thêm thông tin giáo viên hướng dẫn (nếu có).

Bước 3: Nộp sản phẩm dự thi

  • File thuyết trình rõ ràng, chi tiết về sản phẩm tham dự (định dạng PDF, PPT và đính kèm hình ảnh demo về sản phẩm)
  • Link video clip demo sản phẩm (thời lượng từ 2 phút trở xuống)
  • Đường link trang website của nhóm
  • Ảnh áp phích để giới thiệu về ý tưởng sản phẩm. Áp phích được trưng bày nếu đội lọt vào chung kết. Kích thước áp phích không quá 1mx1m

They could take cheap essay writing service your article from good to good.

Trailer